Kvinnors byggforum

#Runcop21
Start time:

16 November, 13:14

Distance:

1,6 km , Länsstyrelsen, Stockholm, SE

We run for the sake of a city planning paradigm shift to occur

Vi är Kvinnors Byggforum och vi arbetar för en mer jämlik och mångfaldig stad. Som organisation ser vi en tydlig koppling mellan klimatförändringarna och byggbranschen. Idag står byggindustrin för 30% av Sveriges energianvändning . Vi står inför en stor infrastrukturell och urban förändring då det fram till 2015 ska byggas 600 000 nya hushåll och 80 procent av miljonprogramlägenheterna över hela landet står inför en omfattande renovering. Vi anser inte att det är rimligt att byggbranschen inte har högre krav på sig och att energiförbrukningen måste sjunka markant! Vi springer för att vi vill öka medvetenheten om att makthavare bör ta mer ansvar för klimatförändringarna. Vi vill att stadsplanering och byggande av bostäder ska regleras för en miljömässigt hållbar framtid, på riktigt. Vi tror att detta kan bli verklighet om de politiska beslutsfattarna, nämligen Regeringen, Stockholms läns landsting och kommunerna, tar ställning för klimatförändringar. Vi kräver att deras efterföljande arbete för miljömål. Vi vill att de ska prioritera social och miljömässig hållbarhet i VARJE projekt. Kvinnors Byggforum springer för att vi inte vill se våra regioner översvämmas, våra hus byggas till giftiga miljöbovar och för att alla ska få tillgång till luft som går att andas. Vi springer för att vi inte vill se våra städer översvämmas, våra hus att vara undermåligt byggda med miljöfarliga och giftiga material. Vi springer för att vi inte vill se våra parker att vara undermåliga ekosystem för våra städer och våra torg att stå tomma för på grund av luftföroreningar Vi springer för att att vi vill se ett paradigm skift i stadsplanering som konsekvent arbetar för klimat, miljö och männsikovänliga städer.

We run for the sake of a city planning paradigm shift to occur

We are Women in Building Association. Our mission is to stand for a more equal, rightous and diverse city planning and construction. We can see a clear connection as organization between climate issues and construction industry as well as a strong link between infrastructure planning and climate change. Today the construction industry stands for 1/3 of the carbon dioxide emissions in Sweden. Our country stands in front of big infrastructural and urban challenges, 600 000 new households needs to be constructed within 10 years, and 80% of the apartments in the Million Programme stands waits for a large scale renovation . We run to raise the awareness of the power holders to take more responsibility for climate change from now on. We want city planning and construction of housing to be regulated for a environmentally sustainable future, for real. We believe this can be realized if the policy makers, namely The Parliament, Government, Stockholm County council and the Municipalities, take a stand for climate change in each and every project. We demand their consequent work for the environmental goals. We want them to prioritize social and environmental sustainability in each and every project. We run because we don’t want our cities to be flooded, our houses to be poorly constructed with environmentally unsustainable materials. We run because we don’t want our parks to be poorly prepared to take care of natural residuals, our squares to be empty due to high risks of air pollution. We run because our streets and roads can´t be overloaded by the cars. We run for the sake of a city planning paradigm shift to occur. We run for climate, environmentally and human friendly cities.