Thomas Wingren

#runcop21
Start time:

18 November, 23:04

Distance:

3 km, Borås, SE

I run for Oscar

Jag heter Thomas Wingren. Jag är en 36-årig redovisningskonsult som bor i lilla vackra Dalsjöfors tillsammans med min fru Sara och vår son Oscar. Han är 3,5 år gammal, och han växer upp i en värld som på grund av klimatförändringen beräknas ha 50% mer krig innan han fyller 40. Men vad är 50%? Tja, Du känner kanske nån som är 1,5 m lång. Tänk dig samma person, fast, som 2,25 istället. Men det är klart... Du har nog aldrig träffat nån som är så lång att Du kan föreställa dig det. Och jag vill inte veta hur lång kriget behöver bli, innan det når ända upp till Sverige. 50% är också utifrån förutsättningen att vi klarar av att hålla 2-gradersmålet. Men politikerna är inte i närheten av att sätta nog tuffa mål för att vi ska göra det. Jag springer på stulen tid. Världens resurser tog slut den 13 augusti i år, efter det har vi levt på kapital som vi stjäl från våra barn. Om alla på jorden levde som vi i Sverige gör idag skulle dom resurserna ha tagit slut redan i början av april. Jag springer för att jag rent konkret vet hur vi ska närma oss en cirkulär ekonomi som inte överutnyttjar jordens resurser. Det finns många värdefulla insatser att göra, men för att kunna möta klimatförändringens enorma utmaning måste ett systemskifte till. Lyckligtvis kräver även en annan utmaning ett systemskifte, och ett och samma svar leder oss rätt i bägge fall. Den andra utmaningen är jobben, som mer och mer tas över av allt mer avancerad och billig teknik. Redan om 15 år bedöms runt hälften av våra jobb ha gått förlorade på grund av det. Vad vi behöver göra är att skatteskifta. Halvera arbetsgivaravgifterna och skifta istället den skatten till en kombinerad energi- och koldioxidskatt för företag. Det resulterar i samma skattetryck för företagen, men driver dom till att anställa fler människor och minska sina koldioxidutsläpp. Samma koldioxidutsläpp som förstör våra förutsättningar till ett gott liv. Jag springer för livet. Inte bara för Oscars liv, mest värdefullt som det är för mig, utan för allt världens liv. När jag växte upp så tyckte jag att idén om att "rädda världen" mest var löjlig - världen klarade sig alltid och behövde knappast räddas. Idag är läget annorlunda. Världen som vi känner den är direkt och fullständigt hotad - men vi har kraften och förmågan att rädda den. Kom bara ihåg - om inte Du kämpar så kan Du heller inte räkna med att någon annan gör det.

I run for Oscar

My name is Thomas Wingren. I'm a 36-year old accountant living in the small and beautiful village of Dalsjöfors, along with my wife Sara and our son Oscar. He's 3,5 years old, and he's growing up in a world which is expected to see a 50% increase in wars because of climate change before he turns 40. But what is 50%? Well, perhaps You know someone who is 1,5 m tall. Imagine that same person, only, as 2,25 instead. But of course... You probably never met anyone so tall that You can imagine that. And I don't want to know how tall war needs to become, before reaching all the way up to Sweden. 50% is also under the assumption that we'll manage to stay under the 2 degree global warming target. But our politicians are not even close to setting the targets necessary for us to achieve that. I'm running on stolen time. This year we exhausted Earth's resource budget on August 13, after that we've been living on capital which we thieve from our children. If everyone on Earth lived as we do in Sweden, that budget would've been exhausted in early April. I run because I know how we will move to a circular economy that do not exceed the limits of nature. There are plenty of valuable efforts that contribute to a better world, but to face the enormous challenge of climate change we need a change of system. Fortunately there is another challenge which also requires a change of system, and the same answer leads us right in both cases. The second challenge is jobs, which are seized at an ever increasing pace by ever more advanced and cheap technology. As soon as 15 years from now around one job in two are estimated to be lost because of this. What we need is a tax reform. Cut the payroll taxes in half, and switch the other half to a combined energy- and carbon tax. This results in the same tax pressure upon companies, but give them strong incentives to employ more people and lessen their emissions of carbon dioxide. The same emissions that are ruining our prospects of a good life. I run for life. Not only for the life of Oscar, most valuable as it is to me, but for all the worlds' life. Growing up I considered the idea of "saving the world" as mostly ridiculous - the world could withstand anything and was hardly in needed of rescue. Today the situation has changed. The world as we know it is directly and completely at risk - but we do have the power and the ability to rescue it. Just remember - if You do not fight for it, nor can You count on anyone else to do so.