Niklas Johansson

#Runcop21
Start time:

11 November, 17:42

Distance:

1,2 km, Storgatan 74, Piteå, SE

I run for all the coming generations of humans and other living organisms.

Jag heter Niklas Johansson och bor i Piteå med sambo och två barn. Jag jobbar som musiklärare. Jag är ordförande för Naturskyddsföreningen Piteå. Och naturupplevelser det är viktigt för mig. Jag gillar också att motionera. För 25 år sedan började jag läsa geovetenskap och biologi på universitetet. Vi fick lära oss att tolka klimatdata. De matematiska modellerna visade att temperaturen kommer att öka på grund av människans utsläpp av klimatgaser. Klimatforskare visste redan då att människan riskerar att förgöra sig själv om vi inte ställer om samhället. Eftersom jag då bodde i Umeå där kollektivtrafiken har många avgångar till de flesta platser slutade jag köra bil. Jag gjorde ett projektarbete om bränsleceller. Och det fanns redan då elbilar med hyfsad räckvidd. SJ fick en ny generaldirektör som skulle förbättra och bygga ut tågtrafiken. Det skulle satsas på snabbtåg mellan Stockholm och Haparanda. Det var mycket diskussioner om att minska energiförbrukningen i bostäder och att satsa på sol- och vindkraft. Jag jobbade med dessa frågor i Fältbiologerna och det kändes då ganska hoppfullt. 1992 hölls FN:s miljökonferens om hållbar utveckling i Rio. Det gjorde klimatförändringarna kända för allmänheten i hela världen. I Sverige startades ett utbrett lokalt miljöarbete med Agenda 21. Men vad hände sedan? Kraftfulla politiska beslut har varit ovanliga både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men man kan inte ignorera veteskapliga fakta hur länge som helst. Vi väntar fortfarande på omställningen. Redan i början av 90-talet fanns tekniken och forskarna visste att omställningen av samhället måste ske snart. Men så här 25 år senare kan man konstatera att snart är snart slut... Jag har blivit tvungen att jobba med andra miljöfrågor för att inte ge upp. Hade vi tagit det här på allvar redan 1990 så skulle inte stafetten behövts. Run for your life betyder inte bara att vi springer för livet, det betyder även att det är fruktansvärt bråttom. FN:s klimatpanel bestående av klimatforskare från hela världen har sagt att om vi inte gör kraftiga omställningar de närmaste 5 åren så är det för sent. Jag springer framåt men egentligen skulle jag vilja springa bakåt 25 år.

I run for all the coming generations of humans and other living organisms.

My name is Niklas Johansson and I live in Piteå with my partner and two children. I work as a music teacher. I am chairman of SNCC Piteå. And nature is important to me. I also like to exercise. 25 years ago I started studying earth science and biology at university. We were taught to interpret climate data. The mathematical models showed that the temperature will rise due to human emissions of greenhouse gases. Climate scientists already knew that humankind was likely to destroy itself if we don’t reorganize society. Since I was then living in Umeå where public transport travels frequently to most places I stopped driving a car. I did a project on fuel cells. Already then there were electric cars with a decent range. Swedish Rail (SJ) installed a new director-general whose aim was to improve and expand the rail service. There was supposed to be investment in fast trains between Stockholm and Haparanda. There was plenty of discussion of reducing energy consumption in homes and investing in solar and wind power. I worked with these issues in the Field Biologist’s organization, and things felt quite hopeful. In 1992 the UN environmental conference on sustainable development was held in Rio. It made climate change well-known among a worldwide public. In Sweden a widespread Agenda 21 local environmental campaign was launched. But what happened then? Far-reaching policy decisions are rare both locally, regionally, nationally and internationally. But one cannot ignore the scientific facts indefinitely. We are still waiting for the change. Already in the early 1990's the technology was available, and the scientists knew that society’s transformation needed to happen soon. But now, 25 years later, one can conclude that soon means ‘soon over’ ... I have been forced to work with other environmental issues in order not to give up hope. Had we taken this seriously back in 1990 a relay race wouldn’t be needed today. Run for your life doesn’t just mean that we are running for our lives: it also means that it the urgency of doing so is now enormous. The UN panel of climate scientists from around the world has state that if we don’t make major adjustments in the next 5 years, it will be too late. I’m run forwards, but really I would like to run backwards 25 years.