Päivi Juuso

#Runcop21
Start time:

09 November, 19:29

Distance:

4,1 km, E10, 980 20 Svappavaara, Kiruna, SE

Jag springer för alla barn

Jag heter Päivi Juuso. Jag arbetar som universitetslektor på Sveriges nordligaste universitet, där jag främst undervisar sjuksköterskestuderande. Jag är mor och mormor och har privilegiet att ha en frisk familj nära mig, vilket berikar mitt liv. Klimatet och de förändringar som sker har alltid varit viktiga för mig och jag har alltid njutit av att vistas i naturen. Jag ser vår natur som en källa till ett hälsosamt liv. Att kunna tillbringa tid i tystnaden på fjället och att känna naturens kraft och energi är fantastiskt. Jag känner respekt och tacksamhet för det naturen har att ge mig och oss. Det gör mig också medveten om att jag trots mitt lilla avtryck kan förstöra så mycket av detta underbara enbart till följd av okunnighet, girighet, brist på respekt och genom att utöva makt. Min berättelse är därför enkel; jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna tillbringa tid i vår magnifika natur. Att de ska ha möjlighet att äta färska blåbär från skogen, att känna och höra snön knastra, isen braka, norrskenet spraka, fåglarna kvittra och se djuren leva i harmoni med naturen. Därtill önskar jag att alla barn och barnbarn i världen, dem som är vår framtid, ska ha tillgång till detta uppenbara; att kunna tillbringa tid i naturen, att kunna ta vara på det naturen har att erbjuda oss, att på ett hållbart sätt ta tillvara naturens resurser för sin överlevnad. Detta är dock inte fallet för större delen av jordens befolkning. Klimatförändringarna som främst förorsakas av de rika delarna av världen, påverkar som mest de fattigaste delarna av världen. De sårbara blir mer sårbara, de fattiga fattigare, medan de välbärgade ökar sin välfärd. Naturen kan vara något som vi tar för givet, speciellt om vårt sätt att leva och effekterna av det inte är synliga för oss. Vi har dock ett gemensamt ansvar att ta vara på vår natur och moder jord. Vi kan, genom kunskap och ny teknik, stödja varje lands möjligheter att skydda och värna om miljön på ett hållbart sätt. Vi måste sluta med skövling av skogar, att förorena natur, hav och luft och miljöförstöring, som enbart syftar till att exportera varor till länder som har råd att betala för hållbara alternativ som stödjer både natur och människor. Alltså, jag springer för alla barn, eftersom vi, för att säkra våra barns och barnbarns framtid, måste ta ansvar och agera nu.

I run for all children

My name is Päivi Juuso. I work as a senior lecturer at Sweden’s northernmost university, where I mainly teach nursing students. I’m a mother and grandmother and enjoy the privilege of having a healthy family close to me, which enriches my life. Environmental issues have always been important for me, and I've always enjoyed being out in nature. I see our natural environment as a resource for a healthy life. To spend time in silence on a mountain, and feel the power of nature and its energy and strength, is incredibly wonderful. I feel respect and gratitude for what nature has to give both me and all of us. It also makes me aware that even with my small footprint I can destroy much of this splendour through ignorance, greed, lack of respect and by exercising domination over nature. Thus my story is simple; I want my children and grandchildren to be able to spend time in our magnificent natural environment; to be able to eat fresh blueberries from the forest, to feel and hear the snow crackle, ice smash, northern lights sparkle, birds sing and see animals living in harmony with nature. In addition my wish is that all children and grandchildren in the world, those who are our future, have the same possibility; to spend time in nature, to be able to take advantage of what it has to offer us, to take advantage of natural resources in a sustainable manner that allows them to survive. This, however, is not the case for the majority of the world’s inhabitants. Climate changes that mostly are caused by the richest part of the world have their biggest effects in the poorest parts of the planet. The vulnerable become more vulnerable, the poor even poorer, while the wealthy become wealthier. The natural environment may be something we take for granted, especially if our way of living and its effects aren’t visible for us. We have, however, a common responsibility to take care of the natural world and of mother earth. Through the application of knowledge and new technology, we can support each country's capacity to protect the environment in a sustainable manner. We need to stop deforestation, pollution, environmental degradation and marine pollution, with the overall goal of exporting products to countries that can afford to pay for sustainable alternatives that promote both the environment and people. So, I run for all children. To ensure all our children's and grandchildren's future we need to take responsibility – and act now.