Nils Harnesk

#Runcop21
Start time:

11 November, 08:14

Distance:

4.8 km, Kyrktorget 2, 954 33 Gammelstad, Luleå, SE

I run for future generations

Mitt namn är Nils Harnesk, jag bor i Luleå, jag jobbar som arkeolog och är aktiv fritidspolitiker för socialdemokraterna. För mig var ögonöppnaren gruvexploateringen i Norrbotten. I mitt arbete som arkeolog såg jag hur enorma naturområden och rika kulturmiljöer skulle utraderas av alla de planerade gruvprojekten som följde av höga mineralpriser. Som fritidspolitiker har jag fört kampen för en annan mineralpolitik som inte innebär att vi föröder mark, vatten och klimat för framtida generationer. Gruvprojekt som det i Rönnbäcken i Västerbotten beräknas leda till nära 800 000 ton nya utsläpp av växthusgaser per år medan bygget av Norrbotniabanan ”bara” beräknas minska dem med 80 000 ton per år. Det är en ekvation som inte går ihop och där framtida generationer och vår planet är förlorarna. Jag springer för livet, inte för mitt eget utan för mina barn och barnbarns, jag springer för att de ska ha en planet att leva på, jag springer för att de ska kunna njuta av orörda naturskogar, ett rikt djurliv och en oförstörd livsmiljö. Jag springer för att vi måste agera nu, inte sen, inte senare, inte om 30 år, då är det för sent.

I run for future generations

My name is Nils Harnesk, I live in Lulea, I work as an archaeologist and am active in the Social Democratic party in my free time. For me the real eye-opener was mining exploitation in Norrbotten. Through my work as an archaeologist I how saw huge areas of natural beauty and rich cultural heritage would be wiped out by all of the planned new mining projects resulting from high mineral prices. As a party political activist I have caried on the fight for different mineral policies that don’t mean that we devastate the land, water and climate for future generations. Mining projects such as the one in Rönnbäcken in Västerbotten are estimated to cause nearly 800 000 tonnes of fresh greenhouse gas emissions per year, while the construction of the North Bothnia Line is ‘only’ expected to reduce these by 80 000 tonnes yearly. This is an equation that simply doesn’t go together, and where both future generations and our planet are the losers. I’m running for life, not for my own but for my children and grandchildren, I'm running for them to have a planet to live on, I'm running for them to be able to enjoy pristine natural forests, abundant wildlife and an unspoiled living habitat. I'm running because we have to act now, not then, not later, not in 30 years: that’s simply too late.