Luossavaaraskolan

#Runcop21
Start time:

09 October, 13:21

Distance:

1,3km, Kiruna, SE

Vi springer för världen

Vi är mellanstadiet på Luossavaaraskolan i Kiruna. Jag som bär stenen heter Elin. Jag, Mathis, Natalie och Philip ska berätta varför vi springer för våra liv. Vi springer för att hjälpa djuren i Arktis och andra djur runt om i världen som också drabbas av klimatförändringarna. Djuren i Arktis som går i ide kan vakna mitt i vintern om vädret tillfälligt blir varmare och sen kan de inte somna om när det blir kallare igen. Djur i andra delar i värden svälter vid torka och drunknar vid översvämningar. Renar äter mossa, lavar, löv, vintergrönt gräs och hö. På vintern så gräver renar sig ner till marken genom snön för att komma åt bland annat gräs och mossa, men om det bildas en isskorpa så kan renarna inte nå sin mat då svälter de. Varmare klimat leder också till mer ojämnt väder med snabba väderomslag, det gör att isskorpor kommer oftare och att fler renar dör. Renskötarna måste stödutfodra renarna och det är dyrt och svårt. Det gör att det blir svårare och svårare att vara renskötare och samerna riskerar att förlora en del av sin kultur och en del av sin identitet. Vi springer för att renskötarna ska få behålla sin kultur och identitet. Vi vill visa att vi tar klimatfrågan på allvar och vi vill hjälpa fattiga länder. Vi tycker att det är alla rika länders skyldighet att hjälpa de fattiga eftersom det är de rika länderna som släpper ut mest växthusavgaser, men det är de fattiga länderna som drabbas värst. Det är många här uppe som har arkar och stugor som man tar sig till med hjälp av skoter på vintern. Om vädret plötsligt slår om och blir milt på vintern så blir det tösnö och då är det svårt och farligt att köra skoter. Man kan bli strandsatt ute i fjällvärlden. Att vistas i fjällen på vintern är en viktig del av vår livsstil här. Vi springer för att få behålla vår livsstil. Vi vill också att våra framtida barn ska få möjligheten att ha den livsstil vi har. Vi vill att de ska få lära sig åka skidor och att de ska få gräva grottor i snön.

We run for the world.

We are the secondary class at Luossavaara school in Kiruna. I’m Elin, the one carrying the stone. I, Mathis, Natalie and Philip are going to tell you why we are running for our lives. We’re running to help Artic animals and other animals around the world who are also suffering from climate change. Artic animals that go into hibernation can wake up in the middle of winter if the weather temporarily gets warmer, and then they can’t go back to sleep when it gets colder again. Animals in other parts of the values starve during droughts and drown during floods. Reindeer eat moss, lichen, leaves, evergreen grass and hay. In the winter, the reindeer dig down into the ground through the snow in order to reach, among other things, grass and moss. If a crust of ice forms so that the reindeer cannot reach their food, then they starve. Warmer climate also leads to more unpredictable weather with rapid changes, thereby creating ice cover more frequently, with the result that more reindeer die. The herders need to provide the reindeer with feeding support, which is expensive and difficult. It also makes it harder and harder to be a reindeer herder, and as a result the Sami people risk of losing an important part of their culture and identity. We’re running for the herders to maintain their culture and identity. We want to show that we take climate change seriously and also want to help poor countries. We think it's all rich countries' obligation to help the poor because it is the rich countries that emit the most greenhouse gases, while it’s the poor countries that are most affected by this. There are many people up here who have huts and cabins which they get to using snow scooters in winter. If the weather suddenly turns and becomes mild in winter the result is wet snow, which makes it difficult and dangerous to drive a snow scooter. As a result you can be stranded out there in the mountains. To get out in the mountains in winter is an important part of our lifestyle here. We’re running in order to keep our lifestyle. We also want our future children to have the opportunity to keep the lifestyle