Carin Isaksson-Mettävainio

#Runcop21
Start time:

10 November, 10:25

Distance:

7.2 km, Strömgatan, Porjus, Jokkmokk, SE

Iam running for future generations

Jag heter Karin I-Mettävainio. Jag är 54 år, tonårsmamma, hundägare och jobbar med rehabilitering. Jag älskar snörika vintrar och ljusa sommarnätter vilket jag får uppleva här i Gällivare, där jag bor. Mitt intresse för klimatet har successivt vuxit fram, dels genom erfarenheter hemma och ute i världen och dels genom mitt ansvar som förebild för mitt barn. Det är ju vi människor som rubbar naturens balans med vår konsumtion och våra aktiviteter. Jag bor på en plats där man fortfarande kan hitta smultronställen med rent vatten, kritvit snö, orörda skogar och där luften är hög och klar. Men vi lever ju i en era av industriell utveckling och här har vi att förhålla oss till högteknologisk gruvdrift, skogsavverkning, transporter och givetvis förbränning av vårt avfall som påverkar klimatet. Jag och min familj bidrar givetvis till detta genom att transportera oss med bil och flyg och konsumerar, ofta produkter som rest långt, bara för att det är just det vi vill ha. När jag rest ut i världen så är mina erfarenheter att skillnaderna är enorma. Barn växer upp i miljöer med förorenat vatten eller inget vatten alls, skövlade skogar och luft som är tät av smog. De som är fattiga drabbas ju hårdare av miljöförstöring då de har färre möjligheter att skydda sig. Vi måste minska vår överkonsumtion och öka möjligheterna till biologisk värdefull försörjning för fattiga befolkningar. Det är ett gediget arbete med att städa upp vår planet som väntar oss och kommande generationer. Jag önskar att sopbergen utanför vandringslederna i Nepal saneras och att vattnet uppe i bergsbyarna får fortsätta flöda. Att delfinerna och havssköldpaddorna vid Afrikas östkust får fortsätta simma i ett levande hav utan skräp och försurning. Att jag och alla andra som valt att bo här ovan Polcirkeln får fortsätta njuta av snörika fjäll en gnistrande vinterdag och porlande bäckar en ljus sommarnatt. Klimatfrågan berör oss alla och jag tror på att alla kan göra nåt, litet som stort. Jag springer mot Paris eftersom jag tror att ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma!

Iam running for future generations

My name is Karin Isaksson-Mettävainio. I’m 54 years, a mother of teenagers, a dog owner and I work with rehabilitation. I love snowy winters and the bright summer nights that I can experience here in Gällivare, where I live. My interest in the climate has developed gradually, partly through experiences at home and abroad and partly through a sense of my responsibility as a role model for my child. It is we humans that upset the natural balance through our consumption and general activities. I live in a place where you can still find beautiful spots with pure water, pure white snow, untouched forests and where the air is high and clear. But we live in an era of industrial development, and so we have to relate to high-tech mining, logging, transport and the burning of our waste, all of which of course affect the climate. I and my family contribute directly to this by transporting ourselves by road and air as well as consuming products that have often traveled far, just because that’s what we want. When I’ve traveled out in the world my experience has often been that the differences are enormous. Children grow up in environments with contaminated water or no water at all, devastated forests and air dense with smog. Those who are poor suffer the hardest from environmental degradation, because they have fewer possibilities to protect themselves. We need to reduce our consumption and increase access to a biologically meaningful livelihood for poor populations. Before us and future generations we have the need of a genuine effort to clean up our planet. I wish that the mountains of waste next to the mountain trails in Nepal could be cleaned up, and the water in the mountain villages water up there could continue to flow: that the dolphins and sea turtles off the east coast of Africa can continue swimming in a living ocean free of debris and acidification; that I and all others who have chosen to live here above the Arctic Circle can continue to enjoy snow-covered mountains, a sparkling winter, gurlgling brooks and luminous summer night.s Climate change affects us all and I believe that everyone can do something about it, big or small. I’m running towards Paris because I believe that the more of us there, are the more we can accomplish!