Jonas Ström

#Runcop21
Start time:

12 November, 17:08

Distance:

3,9 km, Tomtebovägen, Tomtebo (busshållplats), Umeå, SE

Jag springer för framtiden

Vi flyttar ut från staden, vi känner att vi måste kunna producera vår egen mat. Vi har fått svårt att andas och får för oss att barnen hostar hela tiden. Vi inser att vi måste lära oss allt igen, det som tidigare generationer tog för givet. Vi läser att hälften av allt liv i våra hav har dött sedan vi föddes och försöker förstå vad det innebär. Vi slutar äta kött. Kan det verkligen vara sant att köttproduktionen har mer utsläpp än alla transporter tillsammans? Vi får frågor om varför vi slutat, nästan varje dag. Vi bygger ett hus. Som värms av solen och den närliggande skogens ved. Vi bygger enligt gamla enkla principer, allt för att en vanlig människa skall förstå hur det fungerar. Ingen svår teknik, vi vill kunna värma oss och laga mat till familjen även om elen inte levereras. Vi läser om parts per million och har svårt att förstå.. Det känns enklare att förbereda sig, att klyva veden och bygga en rödmålad vedbod med gul linoljefärgad dörr. Vi samarbetar med grannarna och börjar odla tillsammans med andra familjer. Inser att ensam är svag, men tillsammans blir allt möjligt.. Alla kan något visar det sig, och vi skördar mer potatis än 4 familjer kan äta på ett år. Vi skaffar höns. De ger oss glädje, proteiner och goda pannkakor. När det blir riktigt kallt står hönorna tätt intill varandra, vi tittar på dem och lär oss, något nytt nästan varje dag. Vi lär oss att slå med lie och att plantera valnötsträd i zon Vi lär oss att springa för livet.

I'm running for the future

We’re moving out of town, we feel that we need to produce our own food. We are finding it hard to breathe, and our children are coughing all the time. We realize that we have to learn again everything that previous generations took for granted. We read that half of all life in our oceans has died since we were born, and try to understand what that means. We stop eating meat. Can it really be true that meat production releases more emissions than all transport taken together? We get questions about why we’ve stopped almost every day. We build a house – heated by the sun and wood from the nearby forest. We build according to simple, time-honoured principles, based on the notion that a common person can understand how they function. No complicated techniques: we want to be able to keep ourselves warm and cook food for the family even if electricity isn’t available. We read about parts per million and have difficulty understanding this .. It feels easier to prepare ourselves, split the wood and build a painted red woodshed with a yellow. linseed oil coloured door. We cooperate with the neighbors, and begin grow things together with other families. We realize that alone we are weak, but together anything is possible .. All can be anything, it turns out, and we harvest more potatoes than four families can consume in a year. We buy some hens. They give us joy, protein and good pancakes. When it gets really cold the chickens stand close together: we watch them and learn something new almost every day. We learn to use scythes and to plant walnut trees in ‘Zone 5’. We learn to run for your life.