Jannie Staffansson & Anja Labj

#Runcop21
Start time:

11 November, 18:52

Distance:

7,5 km, Jokkmokk, Se

We run for our traditional livelihood.

Vi heter Jannie staffansson (25 år) och Anja Labj (24 år). Vi är sydsamer från Storsätern och Brändåsen som numera bor i Jokkmokk. Vårt och andra urfolks levnadssätt och kultur påverkas och har påverkats av klimatförändringar under en lång tid. Urfolk som lever nära naturen har sett naturen förändrats och hastigt tvingats anpassa sig. För oss som är uppväxta inom renskötseln är renen högsta prioritering. Vi båda har vuxit upp med klimatförändringar i renskötseln och fick tidigt uppleva den psykiska stressen kring det ostabila klimatet. Trots att vi själva inte är ute hos renarna vardagligt så är våra familjer det. Vi får ofta höra om det förrädiska vädret och deras oro för renen och renskötarnas liv överförs till oss. Inget år är numera det andra likt. De stabila vintrarna med bra bete för renen är något vi inte fått uppleva. Från tidigare generationers kunskap om naturens tecken kunde man beräkna vädret. Då våra föräldrar tog över renskötseln kunde man bättre förutspå morgondagen. Om förändringar i förhållandena inträffade fann de råd hos de äldre. Detta stöd kan inte våra föräldrar återge oss på grund av osäkerheten som klimatförändringarna ger. Vi är oroade för morgondagen, oroade för hur renskötseln kommer se ut i framtiden och oroade för vår möjlighet att ta över traditionen efter våra föräldrar. Trots det, så har vi hopp om en framtid med renen. Därför springer vi idag. Vi kan endast påverka klimatförändringarna tillsammans. Vi springer för de unga som önskar en framtid inom sin traditionella näring.

We run for our traditional livelihood.

We are called Jannie Staffan Andersson (25 years) and Anja Labj (24 years). We are from South Sami Storsätern and Brändåsen but are today based in Jokkmokk. Our and other indigenous peoples way of life and culture have been influenced and affected by climate change for a long time. Indigenous peoples living close to nature has seen the nature changed and suddenly had to adapt. For those of us who grew up in reindeer herding the reindeer is the highest priority. We both grew up with climate change in reindeer husbandry and got up early to experience the psychological stress on the unstable climate. Despite the fact that we ourselves are not out of the reindeer casual so are our families there. We often hear about the treacherous weather and their concern for the reindeer and reindeer herders life is transmitted to us. Today every year is different. The stable winters with good pasture for reindeer is something we have not experienced. Previous generations could calculate the weather based on signs from nature. When our parents inherited the reindeer herding they could easier predict tomorrow. If changes in occurred, they found the advice of elderly people. This support can not our parents offer us because of the uncertainty that climate change brings. We are concerned about tomorrow, concerned about how reindeer herding will look in the future and concerned about our ability to take over the tradition of our parents. Despite this, we have hope for a future with the reindeer. Therefore we run today. We can only influence climate change together. We run for young people who want a future in their traditional nutrition.