Harun & Deniz Tütüncü

#runcop21
Start time:

28 November, 11:21

Distance:

4,3 km , Couvin, Belgium

We run to show that climate change demands cooperation between generations and cooperation between North and South

Jag och min pappa springer tillsammans för att visa att klimatförändringarna kräver samarbete mellan generationer och samarbete mellan Nord och Syd. Det är den äldre generationen som bidragit till utsläppen, försuringen, övergödningen. Europas ekonomier är uppbyggda på kol och fossil olja och gas. Den bygger på billiga naturresurser och billig arbetskraft i Syd. Så skapas ojämlikhet och ett allt varme klimat. Den yngre generationen, jag – vi, det är upp till oss att ställa om för klimatförändringarna är redan här. Det drabbar människor i Bangladesh där översvämningarna blir fler, i Pakistan där smältande glaciärer skapar klimatflyktingar, i USA där orkaner drar fram oftare än vanligt. Just nu kanske det drabbar ”någon annan” där borta, men också vår generation och våra barns generation kommer att se konsekvenserna. När jag (Harun) växte upp i en by på den turkiska landsbygden var det naturen som styrde våra liv. Vi hade åkrar där vi odlade vete och vatten hämtades ur en brunn ett par kilometer från huset. Naturen värmde oss och gav oss vatten och mat. År av torka betydde att brunnen torkade igen och vi var tvungna att gå längre bort för att hämta vatten. Varje droppe användes noggrant. Jorden har bara en viss kapacitet att försörja sina människor och det utrymmet måste vi dela rättvist. Europa har länge levt över sina tillgångar, nu måste vi ställa om och låta andra länder ta plats. I en värld där ingenting får kosta, där allt ska sparas och inget investeras – kan heller inget nytt gro. Politiker måste våga ta obekväma beslut, vi i Europa måste våga testa en annan livsstil. Nu springer vi till Paris för att säga till världens ledare att våga, våga ta beslutet om en hållbar framtid. Våga ta beslutet, så ska vi tillsammans se till att de blir gjorda. Far och dotter, Nord och Syd.

We run to show that climate change demands cooperation between generations and cooperation between North and South

My dad and I are running together to show that climate change demands cooperation between generations and cooperation between North and South. It is the older generations who contributed to the emissions, acidification, eutrophication. The economies of Europe are founded on coal and fossil fuels. It is founded on very cheap natural resources and cheap labour in the South. That is how you create inequality and a warmer climate. The younger generation, me – us, we have to do the major transitions because climate change is already here. Climate change is already affecting people of Bangladesh where they’re flooded, in Pakistan where melting glaciers are creating climate refugees and in the US where hurricanes occur more often. Maybe climate change is just affecting “someone else” far way, but also our generations will see the consequences. Nature ruled our lives when I (Harun) grew up on the Turkish countryside. We had fields where we grew wheat and water was fetched from a well a couple of kilometres away from the house. During the years of drought meant no water in the well and we had to walk even further away and every single drop was used with caution. The earth has a certain capacity to feed us, and we need to share this capacity equal between us. Europe has for a long time lived over its resources, now it’s time to change this and let other countries to develop. In a world with no investments it’s not possible for anything to grow. Politicians need to take uncomfortable decisions and the people of Europe need to dare to try a new way of life. We are running to Paris to tell leaders of the world that they must dare to take decisions of a sustainable future. Dare to take the decisions and we will together implement them. Father and daughter, North and South.