Cecilia Näsman

#137
Start time:

13 November, 19:50

Distance:

9,2 km, Kramfors/Härnösand, SE

I run for the people of the global South

Jag heter Cecilia Näsman och bor i Stockholm, men är uppvuxen i Sollefteå - Ångermanland. Jag arbetar för social och finansiell hållbarhet - det innebär att jag i mitt jobb får träffa människor runt om i världen och här hemma som vill förändra sin livssituation på ett sätt som bidrar till att bekämpa fattigdom, hushålla med jordens resurser, och bidra till att så många som möjligt får del av social utveckling: hälsovård, skola och omsorg. Här i Sverige är tecknen ännu inte så tydliga på vilka konsekvenser klimatförändringarna har. Idag uppstår dock krig och konflikter i Syd bland annat för att man blir oense om hur vatten och land ska fördelas, nu när torrperioder tenderar att bli längre och marken allt svårare att odla. I länder som redan har väldigt många fattiga människor och stor brist på mat och vatten. När grundläggande förutsättningar för överlevnad inte längre finns kvar lokalt så måste man ge sig av. Därför är det så oerhört viktigt att klimattoppmötet i Paris verkligen når konkreta resultat, och att den negativa utvecklingen kan vändas. Mitt arbete gör att jag ibland lämnat min trygga miljö och min familj och rest till låginkomstländer i Syd. Där har jag besökt jordbrukare som trots hårt arbete får allt sämre skördar och allt mindre mat att ställa fram på bordet till sina familjer. Där finns barn som måste stanna hemma från skolan för att istället hjälpa till med försörjningen för att överleva. Det låter dramatiskt men är verklighet på många håll i världen. Jag springer för att de bönderna och deras barn ska få en möjlighet till en hoppfullare framtid. Och för att mina egna barn inte ska behöva vara rädda för hur deras framtid ska te sig. För att beslutsfattarna i Paris ska förstå att det är på dem det hänger nu. Vi är många som har höga förväntningar på att de ska kliva fram och ta ett globalt ansvar. I förlängningen handlar det ju om oss alla - på en död planet finns ingen framtid!

I run for the people of the global South

My name’s Cecilia Näsman, I live in Stockholm but grew up in Sollefteå in Ångermanland. I work for the social and financial sustainability – which means that in my job I get to meet people both from around the world and here at home who want to change their lives in a way that helps to fight poverty, conserve the earth's resources, and empower many people as possible to participate in social development: health, education and welfare. Here in Sweden, the signs of the consequences of climate change are not yet so clear. Today wars and conflicts in the South, arise, among other things, as a consequence of disagreements over how water and land shall be divided, now that the dry spells tend to be longer and the ground increasingly difficult to cultivate. This, moreover, in countries that already have large numbers of poor people and severe shortages of food and water. When the basic conditions for survival no longer exists locally, people simply have to leave. That’s why it’s so critically important that the climate summit in Paris actually achieves concrete results, and that the negative trends can be reversed. My work means that I sometimes left my secure environment and family and travel to low-income countries in the South. When there I’ve visited farmers who, despite hard work are reaping poorer harvests, so there’s less and less food to put on the table for their families. There are children who have to stay home from school in order to help with earning an income inorder to survive. It sounds dramatic, but it’s the reality in many parts of the world. I run so that peasant farmers and their children have the opportunity of a more hopeful future. And so that my own children don’t have to be afraid of what their future holds in store for them. So that the decision-makers in Paris understand that everything now depends on them. There are many of us with high expectations that they will come forward and assume global responsibility. Ultimately, it’s about all of us – there’s no future on a dead planet!