Bella Nordlund

#Runcop21
Start time:

10 November, 13:17

Distance:

5.3 km, E45, 965 99 Jokkmokk, SE

Jag springer för natur, hälsa och hopp om en större miljömedvetenhet!

Jag springer för natur, hälsa och hopp om en större miljömedvetenhet! Vi använder den här planeten på ett vårdslöst sätt genom att förorena den, gräva stora sår i jordskorpan, skövla skogar, förändra landskap och exploatera planetens resurser - för ekonomisk vinning! Vi måste se vad som är värdefullt i helheten, det stora perspektivet! Att det finns orörd natur, stora sammanhängande områden där djur och växter kan leva fritt från människans ingrepp är viktigt för en biologisk mångfald. För vår hälsas skull vill vi slippa tungmetaller i grundvattnet och vi behöver tillgång till den rekreation vildmarken erbjuder. Att vi själva förstår vikten av att inte slänga skräp i naturen, att använda oss av miljövänliga alternativ och att vi måste leva i samklang med naturen är en medvetenhet vi behöver väcka och ständigt påminna oss om. Vi lånar och förvaltar jorden till framtidens barn, så vi har ett ansvar att skapa och upprätthålla förutsättningar för ett gott liv, även för dem.

I'm running for nature, health and hope for a greater environmental awareness! We use this planet in a negligent manner by polluting it, we are digging large wounds in the earth's crust, devastating forests, changing the landscape and exploit the planet's resources - financial gain! We must see what is valuable in the big picture, the big picture! There are unspoiled nature, large contiguous areas where animals and plants can live free from human interference is important for biodiversity. For our health's sake, we want to avoid heavy metals in groundwater and we need access to the recreational wilderness offers. The reason we understand the importance of not throwing garbage in nature, making use of environmentally friendly alternatives and that we must live in harmony with nature is the awareness we need to awaken and constantly remind us. We borrow and manages land for future children, so we have a responsibility to create and maintain conditions for a good life, even for them.