Seiko Matsuda

#Runcop21
Start time:

12 November, 03:55

Distance:

3.5 km, Brogatan, 931 62 Skellefteå, SE

I run for a nuclearfree Bottenviken

Nu är det verkligen dags att omställa vår livsstil. För att minska CO2 utsläpp, för att minska den överflödiga konsumtionen i vissa länder, för att minska oåterhämtbara avverkningar av regnskogar och våldsamma gruvutvecklingar, för att minska klimat katastrofer och klimat flyktingar, för att minska oändlig materiell tillväxt utan varken mål eller förnuftig ledning, för att minska konflikter kring resurser och mark, för att minska fattigdom, för att minska orättvisa, för att minska desperation för framtiden hos unga, för att minska krig och terrorism, för att minska girighet som föraktar andras rättigheter. Det är vi som vet allt som hänt och kommer att hända på jorden ska omställa vår egen livsstyle. Vi som har tillgångar till TV, datorer med Internet och alla sorters informationer måste tänka lite mer och utnyttja dem på smartare sätt. Vi som har råd att njuta friheten och fritid måste vara omtänksamma och solidariska. Vi som lever i demokratin måste kräva rättvisan och upphörandet av kränkningar mot mänskliga rättigheter. Jag springer för att tänka vad jag kan göra för hållbar civilisation, för att undra om jag levt på rätt sätt, för att ifrågasätta om min levnad aldrig någonsin bekostat någon andras rätt att leva. Och återigen för att tänka hur jag ska leva för att civilisationen håller utan nöd och krig på hela jordytan och så långvarligt som själva jordklottet. Jag springer också särskilt för Bottenviken, för att visselblåsa om faran som uppstår på andra sidan. Att bygga ett nytt kärnkraftverk leder till ännu mera onödiga elkonsumtion och materiell tillväxt förutom utsläppen av enorm värme och radioaktiva miljöförstöringar. Kärnkraften förvärrar klimatfrågan. Klimat frågan kan lösas av 100% förnybara energier, om vi lyckas omställa vår livsstyle. Jag springer för att utmana folk att resa upp och säga nej till ett nytt kärnkraftverk vid Bottenviken. Tillsammans ska vi stoppa bygget. Och tillsammans ska vi omställa vår livsstyle för framtiden.

I run for a nuclearfree Bottenviken

Now it's really time to shift our lifestyle. To reduce CO2 emissions To reduce the excess consumption in some countries, To reduce irreversible destruction of rainforests and violent mining developments To reduce climate disasters and climate refugees To reduce the infinite material growth but neither objective or rational management, for to reduce conflicts over resources and land, in order to reduce poverty, to reduce injustice, to reduce the despair of the future of young people, to reduce war and terrorism, to reduce the greed that despises the rights of others. It is we who know everything that has happened and will happen on earth should readjust our own life-style. We have assets to TV, computers with Internet and all kinds of information need to think a little more and use them in a smarter way. We can afford to enjoy the freedom and pleasure to be caring and supportive. We are living in a democracy must demand justice and the cessation of violations. I run to think about what I can do for the sustainable civilization, to wonder if I lived in the right way, for questioning about my life never paid for any right of others to live. And again, to think how I should live to civilization is but trouble and war on the entire surface of the earth and so long gently as the jordklottet. I also ran especially for the Gulf of Bothnia, to blow the whistle on the dangers that arise on the other side. To build a new nuclear power leads to even more unnecessary electricity consumption and material growth in addition to the emission of enormous heat and radioactive environmental pollution. Nuclear power aggravates climate change. Climate issue can be solved by 100% renewable energies, if we manage to readjust our life style. I run to challenge people to travel up and say no to a new nuclear power station at the Gulf of Bothnia. Together we will stop the construction. And together we must readjust our life style for the future.