John Vahlström

#Runcop21
Start time:

11 November, 04:59

Distance:

6.7 km, Kyrkgatan 42, Boden, SE

I run for all the childen of the world

Jag heter John Vahlström, jag bor i Boden och har fyra barn. Jag jobbar som lärare och gillar att motionera och att göra saker med mina barn. Jag springer för att jag är av övertygelsen att makthavare i världen måste göra något åt klimatfrågan innan det är för sent. Vår konsumtion i västvärlden är det som är orsaken till att det redan nu märks av stora klimatförändringar, och de länder som är på väg att öka sin konsumtion ökar också på klimatförändringarna. Mitt första minne av att klimatfrågan kom in i mitt vardagsrum var när jag såg på en dokumentär om hur klimatförändringarna förändrade livsbetingelserna för de som lever och verkar norr om polcirkeln. Rennäring, fiske och annat som inte går att bedriva, platser man inte längre kan bo på. Den logiska följden blir att de länder som ligger nära havsnivån kommer att dränkas vid global uppvärmning. En del av dessa ligger i Europa, som Nederländerna, och en del andra som Bangladesh ligger i fattiga delar av världen med stor befolkning. Redan idag drabbas länder som Sri Lanka, Filipinerna och Indonesien när det inträffar tsunamis och andra metrologiska och geologiska fenomen oerhört hårt då dessa områden är väldigt folkrika. Detta skulle bli ännu värre vid en höjning av havsnivåerna. En del kanske tror att marknadskrafterna allena kan lösa alla problem, men som så ofta annars agerar marknadskrafterna efter sin egen logik. Det som behövs är att världens ledare kommer överens om hur man kan minska sin klimatpåverkan. I vissa fall kanske det behövs miljöbistånd för omläggning till produktion som inte är lika miljöbelastande, i vissa fall behövs minskning av konsumtion/produktion genom att ge folket ökad kunskap och i vissa fall behövs lagstiftande begränsning av marknadskrafterna. Inte att använda en allenarådande metod. Det viktigaste är att det fattas beslut, att de fattas fort och att de efterföljs. Jag springer för alla världens barn, för att de och även mina egna barn är de som drabbas om vi inte gör något NU. Årets upplaga av Musikhjälpen kommer att ge stöd till klimatflyktingar, kunde vi läsa om i tidningarna för något tag sedan. Det innebär att det redan nu finns människor på flykt undan klimatförändringarnas konsekvenser. Av dessa människor som ofrivilligt måste fly undan något de inte själva orsakat, är en stor del barn. Jag vill att mina, och alla, barn ska slippa fly. Jag vill att mina, och alla, barn ska kunna skapa sig en framtid där de finns och lever. Min korta del av sträckan mot Paris och klimatmötet är en väldigt lätt uppgift att genomföra, men min förhoppning är att insatsen ska göra att fler människor sätter press på makthavarna. Att fler människor reser sig i solidaritet och säger ”nog nu”. Att fler människor vägrar tillåta det faktum att vi genom konsumtion och produktion sätter människor i flykt. Att fler människor kanske rannsakar sin egen påverkan på klimatet och frågar sig vad de kan göra. Jag springer för alla världens barn. För att de ska växa upp trygga där de är. Jag springer för att klimatflyktingar inte ska behöva finnas som begrepp.

I run for all the childen of the world

I'm John Vahlström, I live in Boden and have four children. I work as a teacher and like to exercise and do things with my children. I’m running because I’m conviced that the world powers must do something about climate change before it’s too late. Our consumption paterns in the western world are the reason that major climate changes can already be observed, and countries whose consumption is gradually increasing are also contributing to climate change. My first memory of the climate issue occurred in my living room when I saw a documentary about how climate change is altering the living conditions of those who live and work north of the Arctic Circle. Herding, fishing and other such things that can no longer be carried out, places where it’s no longer possible to live. The logical consequence is that countries that are close to sea level will be submerged by global warming. Some of these are located in Europe, such as the Netherlands, and others such as Bangladesh are in poor parts of the world with large populations. Countries such as Sri Lanka, the Philippines and Indonesia are already badly affected today when tsunamis and other meteorological and geological phenomena hit them, since these areas are very populous. And with rising sea levels their effect would be even worse. Some may think that market forces alone can solve all problems, but as so often market forces act according to their own logic. What’s needed is for the world’s leaders to agree on how to reduce their impact on the climate. In some cases there may be a need for environmental aid to support conversion to production that is not as environmentally damaging: in other cases, what’s needed is a reduction in consumption/production through providing people with greater knowledge; in some cases, too, what’s needed may be legislative limitation of market forces. There is no single method to apply here. The most important thing is that decisions are taken, they are taken soon and that they are followed. I’m running for all the world's children, because they – my own children included – are the ones who will suffer if we don’t do something NOW. This year's ‘Music Aid’ event will provide support for climate refugees, as we saw in the newspapers a while ago. In other words, there are already people displaced by the impact of climate change. Of those people who have involuntarily escaped from something they themselves caused a large proportion are children. I want that my – and everyone’s – children should not have to flee in future. I want my, and all children to be able to fashion a future where they are, where they live. My short part of the route towards Paris and the climate summit is a very easy task to undertake, but my hope is that the project will lead to more people putting pressure on those in power. That more people rise up in solidarity and say ‘enough is enough’. That more and more people refuse to allow our consumption and production patterns to put people in flight. That more people examine carefully their own impact on the climate and ask themselves what they can do about it. I run for all the world's children. For them to be able to grow up safe where they are. I’m running so that ‘climate refugees’ will not need to exist as a category of people.