Åsa Partapouli

#Runcop21
Start time:

09 November, 19:57

Distance:

4,1 km, E10, 980 20 Svappavaara, Kiruna, SE

I run for Tornskär and the reindeer

Jag heter Åsa Partapuoli och bor i Kiruna. Jag är 42 år, gift med Tommy och har två barn: Lina och Isak. Jag springer lite söder om Svappavaara där jag arbetar. Klimatförändringen påverkar hela jorden och flertalet av förändringarna får stora konsekvenser för många människor. Jag har valt att springa för förändringar som inte påverkar lika många människor men som är viktiga för mig och min familj. Jag har växt upp på den finska västkusten och har tillbringat alla mina somrar på en liten ö längst ut i skärgården. För mig är Tornskär detsamma som sommar. Jag har alltid fascinerats av landhöjningen som fenomen och av att se ön sakta växa. Precis som med klimatförändringar är landhöjningen en långsam process där man inte från ett år till ett annat ser skillnaden. När man däremot ser på ett längre tidspann blir förändringen tydlig. Där jag och mina syskon och kusiner badade när vi var små är det idag en gräsplan där våra barn nu spelar fotboll och Volleyboll. Om den temperaturstegring vi nu ser fortsätter, kommer landhöjningen som fenomen att upphöra. Även om marken fortsättningsvis höjs riskerar det att döljas av effekten av att polarisen smälter Summa-effekten gör att smältande polarisar inte märks lika tydligt på havsnivån i mina hemtrakter som i andra delar av världen men även här finns hotet om att havet kommer att stiga. Mina, förhoppningsvis kommande, barnbarn kommer inte att kunna förundras över att ön växer utan i bästa fall få behålla den som den är idag. Risken är stor att de istället kan komma att säga: Tänk, när mormor var ung då spelade man fotboll där vi nu ror. Jag har alltid tyckt om vintern och helst en riktig vinter med mycket snö och utan ishalka. Min mans släkt har renar och märker redan idag av klimatförändringarna då vintrarna blivit varmare. Renen har anpassats sig till det arktiska klimatet med långa kalla vintrar och får problem med vintrar med växelvis varmt och kallt väder. De använder sitt luktsinne för att hitta mat under snön. När vädret nu växlar mellan snöigt och kallt, och plusgrader med regn bildas det en isskorpa på snön som gör det svårare för renen att känna var det finns mat under snön. För att de ska klara vintern utan att svälta behöver de stödutfodras. Det förändrar grundförutsättningarna för renskötsel till det sämre. För att bromsa klimatförändringarna, några steg närmare Paris.

I run for Tornskär and the reindeer

My name is Asa Partapuoli and I live in Kiruna. I’m 42 years old, married to Tommy and have two children: Lina and Isaac. I run a little south of Svappavaara, where I work. Climate change affects the whole world, and most of the changes involved will have major consequences for many people. I have chosen to run for changes that don’t affect the same number of people but which are important to me and my family. I grew up on the west coast of Finland and spent all my summers on a small island far out in the Baltic archipelago. For me Tornskär is synonymous with summer. I have always been fascinated by the phenomenon of land rise as well as watching the island itself slowly grow. Just like climate change, land rise is a slow process that where changes are not discernible from year to year. When looking at things over a longer time scale, however, the change is clear. Where I and my siblings and cousins swam when we were small, today there is a grassy patch where our children now play football and volleyball. If the temperature rise we are witnessing now continues the land rise phenomenon will cease. Even if the land surface continues to rise, there’s a risk that it will be hidden by the effect of polar ice melts. The overall effect is that melting polar ice caps are not registered as clearly in the sea levels where I live as in in other parts of the world. Even here, however, there the threat of rising sea levels remains. My – hopefully – future grandchildren will not be able to marvel at how the island is rising, but in the best case will be able to keep it as it is today. In fact there’s a big risk that instead they will be saying “Do you remember when Grandma was young and we played football where we’re rowing now?” I have always loved the winter, especially a real winter with lots of snow and no ice. My husband's family keep reindeer and are noticing climate change today as the winters become warmer. Reindeer have adapted to the Arctic climate with long, cold winters, and they experience problems with winters of alternating warm and cold weather. They use their sense of smell to find food beneath the snow. When the weather now begins to alternate between snowy and cold and above freezing temperatures the rain forms a crust of ice over the snow that makes it more difficult for the reindeer to know where to find food beneath it. To In order to survive the winter without starving they need supporting feed. Overall, this changes the basic conditions for reindeer herding for the worse. To curb climate change, a few steps closer to Paris.