Anna Rimpi

#Runcop21
Start time:

10 November, 13:54

Distance:

4.2 km, E45, 965 99 Jokkmokk, SE

I run for the future

Jag heter Anna Rimpi, jag bor i Jokkmokk och är 38 år. Jag är arkeolog och längdskidåkare. Jag och min familj har valt att bosätta oss i Norrbottens inland därför att det är här vi kommer från och det är här vi kan utöva våra fritidsintressen. Det är här vi kan LEVA. Jag har valt att leva i naturen på en liten ort istället för att prata om den som ett avlägset fotografi ur det urbana landskapets horisont. På detta sätt blir frågor om klimat ganska naturliga och en frågeställning som jag inte kan blunda för. Eftersom jag är ute mycket när jag tränar och upplever alla årstider som vårt land har att erbjuda kan jag märka förändringen från det jag var barn och allra helst de senaste 10 åren. Hösten med kyla, tjäle och snö förskjuts och kommer allt senare. Vintrarna blir allt varmare och våren kommer senare. Som skidåkare är det oroväckande och med sorg i hjärtat som jag ser framtiden an. Kommer framtidens barn, min dotter, att kunna åka skidor och uppleva alla våra årstider? Jag vill känna mig levande och det gör jag som mest när jag kan känna vinden och kylan mot kinden, regnet droppa ned genom rullskidhjälmen och så klart solen värma min andedräkt i midvinterkylans skidspår eller huden en varm sommardag på skogsstigen. Jag ser även problem för olika näringar som ex skogsbruk när marken inte fryser och det blir svårt att avverka, med stora skador som följd, men även andra näringar som ex. renskötsel påverkas. Jag tror att människan behöver uppleva miljön, naturen och klimatet, själv för att kunna få förståelse för vår omgivning. Vem ska värna Natur- och Kulturlandskapets värden i sig själva, ekosystemen och klimatet om vi inte upplevt dem? Hur kan vi då ha någon som helst förståelse för dem? Så jag springer för framtiden, för framtidens skidåkare med hopp om att landsbygdens natur- och kulturlandskap åter kan bli lockande för människor, för vår egen överlevands skull!

I run for the future

My name is Anna Rimpi, I live in Jokkmokk and I’m 38. I’m an archaeologist and cross-country skier. I and my family have chosen to settle in inland Norrbotten because that’s where we come from, and it’s where we can pursue our hobbies. This is where we can LIVE. I have chosen to live in the countryside in a small place instead of talking about it as a distant image on the urban landscape's horizon. As a result of this choice climate issues arise quite naturally – and they’re an issue, moreover, that I can’t ignore. Because I am outside a lot when exercising and thus experience all the seasons that our country has to offer, I can definitely notice a change from how things were when I was a child, in particular from over the last 10 years. Autumn, cold, frost and snow have shifted, and everything comes later now. The winters are becoming warmer and spring arrives later. As a skier this is worrying, and I look at the future with sadness in my heart. Will the children of the future, my own daughter, be able to ski and experience all the seasons? I want to feel alive, and I do that most when I can feel the wind and the cold brushing against my cheeks, rain drip through my ski helmet and of course the sun warming my breath on deep midwinter ski trails, or my skin along a forest path on a hot summer day. I can also foresee problems in a number of industries such as forestry when the ground doesn’t freeze and it becomes difficult to carry out the harvest, resulting in major injuries. Other industries, or example reindeer husbandry, are also affected. I think that people need to experience the environment, nature and the climate for themselves in order to gain an understanding of our surroundings. Who will protect the inherent value of the natural and cultural landscape, of ecosystems and the climate if they haven’t experienced it? In such circumstances, how can they have any understanding of them? So I'm running for the future, for the future of skiers and with the hope that rural the natural and cultural landscape once again become attractive to people, for our own survival’s sake!