Michael Stiernberg

#Runcop21
Start time:

14 November, 01:14

Distance:

9,4 km, Härnösand, SE

I run for the oceans.

Jag springer för haven. Jag heter Michael Stiernberg och springer som representant för Frivilliga SjöräddningsSällskapet. Jag är 36 år gammal och bor i Härnösand vid havet med min fru och våra två söner. Jag är uppvuxen med havet. Först som barn med alla skollov i sommarstugan direkt vid havet, där lekarna alltid var vid, på och i havet. Sedan som lite större pojke då jag lärde mig att segla och kunde vara ute längre och uppleva mer av havets styrka och skönhet. Som ung vuxen när jag tjänstgjorde ombord på en ubåt i flottan. Jag tyckte riktigt mycket om de tysta stunderna under ytan då jag lyssnade på havet och kunde höra djuren som lever där. Nu som vuxen då jag är frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet och tillsammans med andra frivilliga, övar och är beredda att rycka ut och hjälpa medmänniskor i nöd på havet. När jag läser om vad vi människor gör med havet, blir jag orolig och ledsen. Med de klimatförändringar som sker tar haven och allt som lever där skada och vi riskerar att skada vår egen framtid. Det blir varmare på vår planet, och den värmen kommer ned i havet där den påverkar växt- och djurarter som inte kan anpassa sig till den allt högre temperaturen. Dessutom får det polarisarna att smälta, vilket kommer att göra att havsnivån kommer att stiga. För oss här i Sverige kommer det att innebära stora omställningar, men ingen direkt livsfara. Men andra länder har inte samma tur, Maldiverna t.ex. kommer att försvinna helt och hållet. Den mängd kolidioxid som konstant ökar i atmosfären, löses i allt större mängd i haven vilket ger till följd att havsvattnet försuras. Detta leder till sin tur att ännu fler växt- och djurarter dör ut. Många av dessa är vi idag beroende av för mat till befolkningen på planeten, andra står för det livsnödvändiga syre som samtliga på planeten är beroende av. Haven står för ca 45% av den totala syresättningen av planeten. Skulle dessa växt- och djurarter dö ut, står mänskligheten och planeten inför en fullständig katastrof. Om jag kan hjälpa till att få fokus på att den utveckling som sker med haven, genom att vara med och springa i RunForYourLife är det självklart att jag gör det. Har jag och min fru tur, kommer våra söner och deras kommande barn få växa upp och uppleva minst lika mycket vid havet.

I run for the oceans.

My name is Michael Stiernberg, is 36 years old and lives in Härnösand at sea with my wife and our two sons. I grew up with the sea. First, as a kid with all the school holidays in the summer house by the sea, where the games were at, on and in the sea. Since that bit bigger boy when I learned to sail and could be out longer and experience more of the ocean's strength and beauty. As a young adult when I served aboard a submarine in the Navy. I thought quite a lot about the quiet moments under the surface when I listened to the sea and could hear the animals that live there. Now as an adult, when I'm volunteering in maritime SAR Lifeboat and together with other voluntary practices and are prepared to step out and help fellow humans in distress at sea. When I read about what we humans do with the sea, I become worried and sad. With the climate change that takes place, the seas and all that lives there hurt and we risk damaging our own future. The planet is getting warmer, and the oceans like vice and it affects plants and animal species that cannot adapt to the higher temperature. Furthermore, the polar ice caps are melting, which will cause that sea levels to rise. For us here in Sweden it will involve some major changes, but no life-threatening. But other countries are not so fortunate, such as the Maldives will disappear altogether. The amount of carbon dioxide constantly are increasing in the atmosphere, dissolved in an increasing amount in the seas which give the effect of seawater acidification. This leads to even more plants and animal species to die out. Many of these are we today depend for food to the population of the planet, others stand for the vital oxygen that all of the planet depends. Oceans produce about 45% of the total oxygenation of the planet. Should these plants and animal species die out, mankind and the planet stands before a complete disaster. If I can help bring focus on the developments taking place in the seas, by being with and run in RunForYourLife it is obvious that I do it. If I and my wife are lucky, our sons and their future children will experience at least as much at the sea.